Skip to content

HÄST- två parallella konstnärskap, 2020

Kristianstads konsthall 15/2 – 3/5 2020
Anna Brag och Gertrud Alfredsson

HÄST är väldigt inkluderande. HÄST kan vara allt möjligt: vetenskap, rörelse, beteende, myter, detaljer, känslor, tillhörighet, rädsla och kanske något abstrakt.

Gertrud Alfredsson och Anna Brag har under mer än 25 år följt och inspirerats av varandras konstnärskap. Trots att båda inspireras av det som omger oss i vardagen och har teckningen som en gemensam utgångspunkt är deras uttryck väldigt olika. Under de senaste åren har Gertrud Alfredsson och Anna Brag haft ett gemensamt utställningsprojekt av om våra föreställningar kring olika vardagsfenomen. Centralt för projektet är teckning i utvidgad mening, som används för att synliggöra vardagen och som utgångspunkt för att skapa rumsliga berättelser. Mötet dem emellan blir i HÄST till ett intressant korsbefruktande av uttryck och tankebanor.

HORSE – Two parallel artists(/artistry): Gertrud Alfredsson and Anna Brag
HORSE is very inclusive. HORSE can be anything: science, movement, behaviour, myths, details, feelings, belonging, fear and maybe something abstract.

Gertrud Alfredsson and Anna Brag have for more than 25 years been inspired by each other’s art. Their expression is very different although both have “the drawing” as a common starting point and both are inspired by what surrounds us in everyday life. In recent years, Gertrud Alfredsson and Anna Brag have worked together on an exhibition project that deals with concepts around different everyday phenomena. Central to this project is drawing in an extended sense, which is used to make everyday life visible and as a starting point for creating spatial stories. When their art is exhibited side by side cross-fertilization and new thought patterns are created.